Home St.-Franciscus

Ons Specifiek Zorgaanbod

 (pop-up)

Pastorale zorg

Iedere bewoner heeft volstrekte vrijheid van geloofsovertuiging. Dit wordt door iedere medewerker in de instelling gerespecteerd. Bij opname wordt door de maatschappelijk werker geïnformeerd of men zijn/haar geloofsovertuiging wenst mee te delen en of men in dit kader speciale wensen heeft. Er kan beroep worden gedaan op externe personen die morele, godsdienstige of filosofische bijstand geven naargelang eigen geloofsovertuiging. Vanuit geschiedkundige oorsprong is de instelling Christelijk geïnspireerd. De pastorale werkgroep, die bestaat uit bewoners, directie, personeel en vrijwilligers, zorgt voor het organiseren van misvieringen, gebedswakes, bedevaarten,... Wekelijks is er eucharistieviering. Tweemaandelijks is er een mis voor de bewoners met bijzondere zorg. Rond de kerkelijke hoogdagen worden aangepaste vieringen aangeboden.

Comfortzorg

Om aan de steeds toenemende zorgbehoevendheid van onze bewoners kwalitatief te voldoen, bieden we een totaalzorg aan, comfortzorg genaamd. Hierbij rekening houdend met fysische, psychische en sociale noden van de bewoner. De comfortzorg bundelt het geheel van initiatieven dat de verschillende teams aanbieden om het welzijn en comfort van een zorgafhankelijke bewoner te waarborgen tot het einde van zijn leven. Rond de hulpbehoevende bewoner zijn er veel partijen betrokken bij de vaak uitgebreide zorgverlening. Elk zal vanuit eigen vakbekwaamheid en menselijkheid specifieke zorgen verlenen : wassen en verschonen, aankleden, verplaatsen van bewoners, zitcomfort, ligcomfort, voeden, leven en welzijn, de manier van omgang, palliatief werken.  Als instelling werken we aan een correcte, respectvolle, belevingsgerichte basishouding en begeleiding van alle medewerkers.

Palliatieve zorg

Wanneer genezing niet meer mogelijk is, bieden we in de laatste levensfase van de bewoner, palliatieve zorg. Samen met onze palliatief verpleegkundigen en de palliatieve werkgroep werken we een palliatief beleid uit, gesteund op volgende aandachtspunten :
  • Een goede pijnstilling en oog voor lichamelijk comfort.
  • Kunnen omgaan met verdriet, angst, eenzaamheid en andere emoties die gepaard gaan met deze levensfase.
  • Gehoor en gevoelens voor familie en bewoner
  • Rekening houden met geloof en overtuiging van de bewoner
Palliatieve zorg gebeurt steeds in overleg met familie en huisarts. Er is ook samenwerking mogelijk met het palliatief netwerk Zuid-Oost Vlaanderen “Het leven helpen”. Het netwerk kan ons advies, ondersteuning en vorming bieden. Er is samenwerking met de palliatieve dienst van het ziekenhuis “VZW Werken Glorieux” van Ronse.
 (pop-up)

Familiewerking

In het kader van een kwaliteitsgerichte werking binnen ons rust- en verzorgingstehuis, moeten wij in de mogelijkheid zijn onszelf en onze werking in het bijzonder, op regelmatige tijdstippen in vraag te gaan stellen, om onszelf en onze werking te gaan evalueren.
Wie is er in een betere positie dan onze “klanten”, zijnde bewoners en familie, om ons en onze werking zowel objectief als subjectief te gaan evalueren.
Wat onze bewoners betreft hebben wij de reeds bestaande bewonersraad, de families van onze bewoners (en daarmee gepaard gaande de bewoners die zelf niet meer in de mogelijkheid verkeren hun wensen kenbaar te maken) mogen echter niet vergeten worden. Vandaar dat het niet onbelangrijk is ook deze mensen af en toe te horen, om zodoende nog kwaliteitsvoller werk te kunnen afleveren.
Elke eerste contactpersoon krijgt daarom een schriftelijke uitnodiging waarin hij wordt gevraagd een afspraak te maken met de sociale dienst. Dit is uiteraard geheel vrijblijvend.
concept & design by M-iT